Email the webmaster
Return to main menu Return to the Phantasy Star 1 menu

Creator Credits

Team PS

Directors--- Rieko Kodama, Tohru Yoshida, Kiyoshi Takeuchi
Planners--- Kazuyoshi Tsugawa, Akinori Nishiyama
Programmers--- Yoshiaki Endo, Daisuke Yamamoto, Masatoshi Shibata, Makoto Funabashi

Original Story Plan--- T. Yoshida
Script--- A. Nishiyama
Sound Direction--- I. Takeuchi

Battle-System Plan--- K. Tsugawa
Battle Program--- Y. Endou
Battle Program Assist--- M. Hunabashi
Monster Graphic Design--- K. Tsugawa, T. Yoshida, A. Nishiyama, T. Mori
Battle B-8 Design--- R. Kodana, K. Tsugawa

System Plan--- A. Nishiyama
System Program--- D. Yamamoto
System Program Assist--- M. Shibata

Field Graphic Design--- R. Kodama
Character Design--- T. Yoshida
Mechanic Design--- K. Tsugawa, A. Nishiyama
Map Design--- T. Yoshida, A. Nishiyama, K. Tsugawa, T. Mori
Object Design--- A. Nishiyama, K. Tsugawa, T. Yoshida, R. Kodama
Font Design--- A. Nishiyama

Visual Event Plan--- T. Yoshida
Papaet Event Plan--- A. Nishiyama
Event Program--- D. Yamamoto
Event Program Assist--- M. Shibata
Visual Event Graphic--- T. Yoshida, R. Kodama, K. Tsugawa, T. Mori

Music Compose--- I. Takeuchi, M. Nakagaki
Sound Program--- I.T., Y. Kashima
Sound Effect--- I.T., M. Nakagaki

Direction--- R. Kodama, T. Yoshida

Created By Team PSIV


Return to main menu Return to the Phantasy Star 1 menu